విల్లెగ్ నియమాలు Last Part | Telugu Sex Stories

విల్లెగ్ నియమాలు Last Part

&#13
Posted by blogadmin&#13
on July 7, 2017

Telugu sex stories “ముందు మీ అమ్మకు ఎవరితోయినా పెళ్ళీ చెయ్యవొయ్ అది జరగ్గానే ఈ జంట కు చే సాము”అన్నారు.నేను అందరి వైపు చూసి “ఎవరు నా తల్లినీ పెళ్ళీ చేసుకోవడానీ కి ముందుకు వస్తారు”అన్నాను. నాకు తెలుసు చాలా మంది అమ్మ ෂටඹී සයී ఛ స్తారు అనీ, కానీ పింతగా ఒక డూ ముందుకు రాలేదు.అంటే పెళ్ళీ చేసుకోవడం ఎవరికీ ఇష్టము లేదు.“చూసావా ఎవరూ లేరు”అన్నారు.“గ్ర వూశ్ళో కాక పోతే ఇంకో వూరిలో వుంటారు”అన్నాను. అందరు ఎగతాళీ గా నప్వి “అంటే అక్కడయితే ఎవరికీ మీ అమ్మ గతం తెలియదు కదా”అన్నారు. నాకు రక్తం మరిగింది.” సరే ఇంత కీ ఏమ్నరు మీరు”అన్నాను. “ఎవడో ఈ వూరి వాడే పెళ్ళీ చేసుకోవాలి.అప్పుడే ఈ జంట పెళ్ళీకి వప్పుకుంటాము”అన్నారు.
ఎవరూ ముందు కు రాలేదు.అంత రు తలలు పక్కకు తీ ప్పుకు నీ వున్నారు.“చూసావా”అనీ అందరూ నవ్వుతున్నారు.“అయితే నేనే చే సు కుంబాను”అన్నాను. ఒక్కసారి గా అవాక్కయ్యారు అందరు.అందరూ వూపిరి బీ గ పెట్టారు. జనం అంతా గుస గుసా మాట్లాడు కోసాగారు.“ཕྱི་ తల్లీనే పెళ్ళీ చేసుకుంటావా “అనీ అందరూ కోపము గా అన్నారు. నేను అమ్మ దగ్గర కు పెళ్ళీ “క మంచ మ్మా ఏదో ఆవేశ ములోఅనే శాను”అన్నాను. అమ్మ ముందుకు వచ్చే నన్ను అంద జనం చూస్తుండగానే హతుకుంది.” కన్నా నీ జీవీతము ఎలా వుంటుందో తెలీయదు.నేను నీన్ను పెళ్ళీ చేసుకోవడానీ కి సిద్దమే”అంది.ఒక రోజు నా మేతుడు తన భార్యతో వచ్చాడు.అమ్మ ముందే నన్ను “ఎలా అయింది మీ మొదటి రాత్రి”అన్నాడు.అమ్మ సి గర్గ పడింది. నాకే మీ చెప్పాలో తెలియలేదు.ఏదో దాట పేసాను.తర్వాత కొద్ది రోజుల్లో చాలా మంది అమ్మ ముందే నన్ను అడిగారు ఎలా వుంది నీ కొత్త కాపురము అనీ అందరూ ෂට්” මටඩ්ථලභී క్రమముగా నాలో అమ్మమైన క్రో శ్రీ క్ర కలగ సాగింది. ముందు లా కలీ వీడి గా వుండలే క పోయాను.ఒక రోజు అమ్మను “ఎక్కడయినా బయటకు పెళ్లామ “అన్నాను. O .ఇద్దర మూ ఇంటి కి వచ్చాము. “అమ్మా నేనే మయినా తప్పు చేసానా”అన్నాను.“ఇప్పుడు నేను నీ భార్యను”అంది.|Best stories in www.telugusexstories.gen.in|“అంటే ఇక నుండి నీన్ను అమ్మ అనీ పిలవ కూడదా”అన్నాను. “పిలవచ్చు కానీ ఎవడూ తన భార్యను అమ్మా అనడు”అంది. నేను ఇంకే మీ మాట్లాడలేదు.అమ్మ తన గదిలోకి పెళ్ళీ పోయింది.నేను నా ඩීඊ* ප්‍රී పెళ్ళిపోయాను.ఇద్దర మూ మామూలు గా ముందు లాగే వున్నాము.నేను అమ్మను తాకను కూడాలేదు.ఒక రోజు నా మేతుడు తన భార్యతో వచ్చాడు.అమ్మ ముందే నన్ను “ఎలా అయింది మీ మొదటి రాత్రి”అన్నాడు.అమ్మ సి గర్గ పడింది. నాకే మీ చెప్పాలో తెలియలేదు.ఏదో దాట పేసాను.తర్వాత కొద్ది రోజుల్లో చాలా మంది అమ్మ ముందే నన్ను అడిగారు ఎలా వుంది నీ కొత్త కాపురము అనీ అందరూ ෂට්” මටඩ්ථලභී క్రమముగా నాలో అమ్మమైన క్రో శ్రీ క్ర కలగ సాగింది. ముందు లా కలీ వీడి గా వుండలే క పోయాను.ఒక రోజు అమ్మను “ఎక్కడయినా బయటకు పెళ్లామ “అన్నాను. O .“దగ్గరలో వున్న పిహార పదే శానీ కి పెడ్గా ము”అన్నాను. అమ్మ నప్వి “హనీ మూనా కొంప తీసి”అంది.నేను అమ్మ బయలు దేరుతుండగా కొందరు ఆడ వాళ్ళు వచ్చీ అమ్మ ముందే నన్నూ “వచ్చేటప్పటి కి కాంతం వట్టి మనీ పిగా వుండకూడదు”అన్నారు.అమ్మ సి గర్గ పడిందీ వారీ మాటలు పింది.అంటే అమ్మ కు అర్థమయిందన్నమ టు వళ్ళు చె ప్పింది.ఇద్దరమూ పెళ్ళాము. మంచీ వోటల్ లో రూం తీసుకున్నాము. మంచీ హనీ మూన్ రూం తీసుకున్నాము.ఇద్దరమూ రూం లోకి పెళ్ళాము.అమ్మ బెడ్ ను చూసి “చాలా బాగుందే”అంది. నేను కొద్దిగా బె రుకు గా “అవును శ్రీమతీ గారూ”అన్నాను.అమ్మ నా వైపు పింత గా చూసి చటుక్కున నవ్వీ నా దగ్గ ర కి వచ్చీ నా బుగ్గల పైన ముద్దాడుతూ “ఇన్నాళ్ళు పట్టిందా నన్నూ నీ భార్యగా పిలవడానీ కి “అంది.ෂටර්ථි” అమ్మ తను చీర మ ర్చుకుంటాను అంది. నేను బయటకు పెళ్ళబోయాను. అమ్మ కోపముగా తలుపు మూసి గడి వేసి నా చెయ్యి పట్టు కొనీ “నువ్వు నా కు తాళీ కట్టిన భర్త పేనా”అంది.”అవును అమ్మ”అన్నాను. “నన్ను కాంతం అనీ పిలువు చాలు”అందీ. “సరే కాంతం”అన్నాను. మొదటి సారి ෂ හාස්‍රාථ මට්” పిలిచే సరి కి ఏదో తె లీ యనీ ఆనందం కలీ గీందీ.“సరే శ్రీ వారు మరి ఇక్కడే వుండండి”అందీ చీల్ పి గా నవ్వుతూ. నన్ను మంచ ము పైన కూర్చోమంది తను చీర పెట తీసింది. నాలో ఏదో తె లీ యనీ వణుకు మొదలయింది.బొడ్డులో చేయ్ళి పెట్టి చీర కుచ్చీళ్ళు తీసిచీరను కుప్పగా పడేసింది.అమ్మ బొడ్డును చూసేసరి కి నా గొంతులోමීර් යී ප්‍රථි పోయింది.అమ్మ లం గా జాకెట్ మీద వుంది. మెల్లగా జాకెట్ వరిక్స్ తీయ సాగింది.నేను గుట కలు మంగ సాగాను. సన్ననీ లేస్ వున్న బ్లాక్ బ్రా అమ్మఅందాలను దాచలేక పోతున్నది. పొంగులు కనీ పి సున్నాయి.నీ పుల్ నీ క్కబొడిచీ వుంది.నా పాంట్ లేచీ వుబ్బడము చూసి నప్పింది. లంగాకూడా జార్చేసింది బా తీసే సి. |Best stories in www.telugusexstories.gen.in|లాక్కునీ పాంటి అమ్మమె కి వాలీ ఆక్రమంచుకున్నా అప్పుడుమొదలయింది మా మధ్య వోరా వోరీ యుద ము.ఆ ఒక్క రాతే నాకు Oసగ ము శుంగార సూత్రాలను భోదించింది.అలసి సొలసి అమ్మ పినఅలాగే పడుకున్నా ఎప్పుడు నీద్రపోయానో నాకే తెలియదు.“ෂී සටඨ శ్రీవారు “అనీ వీన పడుతుంటే కళ్ళు తెరిచాను.ఎదురుగా అమ్మ తల స్నానము చేసి తడి గా వున్న పెంటుకలను తుడుచుకుంటూవున్నదీ. రాత్ర జరీ గీందీ గురు వచ్చే కళ్ళు మూసుకున్నా”అంత సిగ్గయితే ఎలాగండీ”అంది.నేను మళ్ళీ అమ్మను లాక్కున్నా”చీ పాడు వదలండి తెల్లవారగానే ఏంటి “అంది.”నా డార్లింగ్ అమ్మా “అనీ పెదవులను బీ గించాను. మళ్ళీ అమ్మను వూపిరి తీసుకోనీయలేదు.అర గంట సేపు ఇద్దరమూ పెన పేసుకున్నాము.ශූඨ ක්‍ෂ ඊ f] నాలుగేళ్ళయింది.ఇప్పుడు నా కు ఒక కూతురు ఒక కొడుకు. వళ్ళు నన్ను డాడీ అనీ పిలుస్తుంటారు.నాకు వుద్యోగ ము వచ్చీంది ఆ వూరిలోనే. హాయిగా నా భార్య అయిన నా ముదుల అమ్మతో చీకూ చీంత లేకుండా కాపుర ము చేస్తున్నాΩ Ο O

Post Views:
60

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

%d bloggers like this: