అరేయ్ బాబు ఈసారి కౌగిలిలో బిగించి

Telugu Sex Stories ముందు సరసాయిని వెళ్తుంటే, వెనకే రాజ్యవర్ధన్ వెళ్తున్నాడు. కొన్ని మెట్లు ఎక్కిన తరవాత, సరసాయిని అగి, వెనక్కి తిరిగి, &#8220అదేంట్రా! అలా వెనక వెనకే నడుస్తున్నావ్!?&#8221 అంది. &#8220వెనక అయితే వ్యూ బావుందనీ..&#8221 అన్నాడు వాడు కొంటెగా నవ్వుతూ. ఆమె యధాలాపంగా తన వెనక చూసుకొని, నవ్వుతూ &#8220వెదవా.రా..&#8221 అంది. &#8220నువ్వు నడు ఆంటీ..&#8221 అన్నాడు వాడు. &#8220మ్.వెనక చూసింది చాల్లే, రారా తొందరగా.&#8221 అంది ఆమె గోముగా. వాడు ఆమె దగ్గరకి &#8230
The post అరేయ్ బాబు ఈసారి కౌగిలిలో బిగించి appeared first on Telugu Sex stories.

%d bloggers like this: